English   |   Kontakt
 
 
 
“Monitorimi i efektivitetit te Gjykatave Administrative ne vitin e dyte te punes.
Konfindustria ne bashkepunim me Ministrine e Drejtesise dhe fondacionin gjerman Friedrih Ebert organizoi forumin e diskutimit me teme “Monitorimi i efektivitetit te gjykatave administrative ne vitin e dyte te punes. Paraqitja e studimit, sondazhi me bizneset, problematika dhe rekomandime". Konfindustria, si nismetare e krijimit te Gjykatave Administrative dhe duke vleresuar si kusht mjaft te rendesishem cilesine dhe shpejtesine e perballjes shtet-biznes ne mjedisin e te berit biznes/Doing Business ne vend, po zbaton projektin 3 vjeçar te vezhgimit te punes se sistemit te gjykimit administrativ. Projekti u perqendrua ne analizen e te dhenave te punes per vitin 2015, qe perben edhe vitin e 2 te fillimit te funksionimit te Gjykatave Administrative dhe njekohesisht ne vleresimin krahasues te performances se vitit paraardhes 2014. Projekti vlereson performancen e punes se Gjykatave Admistrative ne 2 drejtime: - shpejtesine faktike te gjykimit krahasuar me detyrimin ligjor dhe; - vleresimin e punes se GJA sipas kendveshtrimit te biznesit. Mbeshtetur ne te dhenat e studimit del, qe kemi nje perkeqesim relativ prej afersisht 9% te perceptimit te biznesit ne 2015 ndaj pritshmerise krahasimisht me vitin 2014. Megjithate, perseri biznesi mendon ne masen 55%, qe gjendja eshte me e mire se para krijimit te gjykata administrative. Shpejtesia e dhenies se vendimeve paraqet nje vonese mesatare ne gjykatat e shkalles se pare ne mbi 160 dite nga 40 dite te parashikuara ne ligj. Vonesa e dhenies se vendimeve me mbi 4 here ndaj detyrimit ligjor perben shqetesim te ndjeshem te biznesi. Ne forum nga perfaqesuesit e institucioneve dhe botes akademike u vleresua se shkaqet kryesore te gjendjes se pakenaqshme te perfomaces se sistemit te Gjykates Administrative jane numri i madh i çeshtjeve te mbartuara, shperndarja jo efikase e numrit te gjykatesve, pergatija profesionale e pamjaftueshme, nevoja per permiresime ligjore te shkarkimit te ngarkesave, kushteve te punes, etj. Ministri i Drejtesise z. Manjani mbeshteti plotesisht propozimin e Konfindustrise si pjese e paketes fiskale 2017, qe per vendimet perfundimtare te Gjykates Administrative vlera e demit shkaktuar biznesit dhe qytetareve te perballohet ne masen jo me pak se 30% nga pasuria dhe te ardhurat personale te individeve pergjegjes te administrates.
 

Nisma

+ Data 2018-01-05
Edicioni i 2-te i Expo-Forumit Nderkombetar te Burses Shqiptare te Energjise, 18 qershor Prishtine
[Me shume]
+ Data 2017-12-28
Panairi Nderkombetar i Prodhimit dhe Teknologjise bujqesore, Agroindustrise, Turizmit dhe Mjedisit. Tetor 2018 Lushnje
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2017-05-02
Konfindustria fton te gjitha bizneset qe kane problematika me garat publike ti paraqesin shqetesimet e tyre te arsyetuara prane saj.
+ Data 2017-04-27
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem, 29/9/2017 Permet
+ Data 2017-01-17
ExpoForumi "Bursa Shqiptare e Energjise", 31 janar 2017
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login
© 2007 - 2019 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara