English   |   Kontakt
 
 
 
“Monitorimi i efektivitetit te Gjykatave Administrative ne vitin e pare te punes
Konfindustria ne bashkepunim institucional me Ministrine e Drejtesise dhe me mbeshtetjen e Fondacionit “Friedrich Ebert”- Gjermani si partner i projektit, organizoi, forumin e diskutimit me teme “Monitorimi i efektivitetit te gjykatave administrative ne vitin e pare te punes. Paraqitja e studimit, sondazhi me bizneset, problematika dhe rekomandime". Pjesemarres ne forum ishin Ministri i Drejtesise, Z. Nasip Naço, Drejtuesi i Fondacionit “Friedrich Ebert” Z. Frank Hantke, Drejtues te Gjykates Administrative te Tiranes, Drejtues te Gjykates Administrative te Apelit, perfaqesues te Keshillit te Larte te Drejtesise, USAID, OSBE, biznesi, shoqeria civile, bota akademike, universitare, media, etj. Konfindustria ne rolin dhe me pergjegjesine e nismetarit te themelimit te Gjykatave Administrative ne vitin 2007, ka monitoruar menyren e funksionimit ne nivel vendi per vitin e pare te punes, duke ofruar nje analize te problematikave si dhe rekomandime perkatese per rritjen e efektivitetit ne sherbim te biznesit dhe qytetareve. Mbeshtetur ne studimin e kryer nga Konfindustria rezulton se nga numri i pergjithshem i çeshtjeve te regjistruara vetem 54% e tyre jane dhene brenda afatit 3 mujor nga Gjykatat Administrative te shkalles se pare ne nivel vendi. Nga Gjykata e Apelit brenda afatit 3 mujor nga regjistrimi i çeshtjes jane dhene vetem 24% e vendimeve. Nga sondazhi kryer me perfaqesues te bizneseve rezulton se 71%% e bizneseve e vleresojne pozitivisht dhe hap perpara krijimin e GJA, por mbi 80% e tyre kane pakenaqesi per shpejtesine e gjykimit. Perfaqesuesit e institucioneve te drejtesise pranuan problematiken e ngritur ne analizen e Konfindustrise, per vonesen ne shpejtesine e gjykimit dhe njekohesisht shpjeguan dhe arsyet e problematikes me gjykim. Sipas Ministrit te Drejtesise dhe perfaqesuesve te institucioneve te drejtesise dhe gjykatave u arsyetua se vonesa ne gjykim vjen kryesisht nga numri i pamjaftueshem i gjyqtareve, numri i madh i dosjeve te trasheguara, probleme ne legjislacion, mungesa e pervojes , etj. Gjithashtu ne forum u paraqiten dhe masa te prekshme qe do t’i paraqiten vendimarrjes dhe institucioneve me te larta te fushes per permiresimin e gjendjes.  
 

Nisma

+ Data 2018-01-05
Edicioni i 2-te i Expo-Forumit Nderkombetar te Burses Shqiptare te Energjise, 18 qershor Prishtine
[Me shume]
+ Data 2017-12-28
Panairi Nderkombetar i Prodhimit dhe Teknologjise bujqesore, Agroindustrise, Turizmit dhe Mjedisit. Tetor 2018 Lushnje
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2017-05-02
Konfindustria fton te gjitha bizneset qe kane problematika me garat publike ti paraqesin shqetesimet e tyre te arsyetuara prane saj.
+ Data 2017-04-27
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem, 29/9/2017 Permet
+ Data 2017-01-17
ExpoForumi "Bursa Shqiptare e Energjise", 31 janar 2017
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login
© 2007 - 2019 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara