English   |   Kontakt
 
 
 
Nisma per permiresimin ne ligjin e sistemit te menaxhimit te integruar te mbetjeve
Konfindustria ka marr nismen per nje shtese permiresuese ne ligjin e sistemit te menaxhimit te integruar te mbetjeve. Propozimi synon te siguroje njekohesisht:- shpetimin nga falimentimi te industrise ricikluese,- kufizimin e importit te mbetjeve/lende e pare te listes se "gjelber" dhe - shtimin e mundesive dhe interesit per perpunimin e mbetjeve vendore.
Konfindustria sqaron, se propozimi i paraqitur ne Kuvendin e Shqiperise parashikon, qe te kete kuota vjetore te mirepercaktuara me vendim te Keshillit te Ministrave per importin e mbetjeve/lende e pare per cdo produkt ne vecanti. Kuota e lejuar e importit per cdo produkt eshte kerkuar te jete jo me shume se 40% e sasise se pergjithshme te mbetjeve perkatese vjetore te prodhuara ne vend.
Konfindustria vlereson, se permiresimi i mesiperm krijon mundesite, qe industrite te punojne me rrreth 60-70% te kapacitetit te shfrytezimit dhe njekohesisht te jene te interesuara per shtimin e perpunimit te mbetjeve vendore. Industrite e riciklimit sot perpunojne 20-30% te sasise se pergjithshme te mbetjeve vendore. Zbatimi i sistemit te integruar te menaxhimit do te rrisi sasine lendes se pare te prodhuar ne vend dhe si rrjedhim kuotat e lejuara te importit do te ulen.
Konfindustria ka mbeshtetur ne parim ligjin, qe lejon importin e mbetjeve te para te listes se "gjelber", duke e konsideruar si nje mase te vonuar ne kohe dhe si zgjidhje te detyruar per te shpetuar industrine e riciklimit nga mbyllja, qe do te rendonte edhe me tej standartet mjedisore edhe keshtu mjaft te ulta ne vend.
 
 

Nisma

+ Data 2018-01-05
Edicioni i 2-te i Expo-Forumit Nderkombetar te Burses Shqiptare te Energjise, 18 qershor Prishtine
[Me shume]
+ Data 2017-12-28
Panairi Nderkombetar i Prodhimit dhe Teknologjise bujqesore, Agroindustrise, Turizmit dhe Mjedisit. Tetor 2018 Lushnje
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2017-05-02
Konfindustria fton te gjitha bizneset qe kane problematika me garat publike ti paraqesin shqetesimet e tyre te arsyetuara prane saj.
+ Data 2017-04-27
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem, 29/9/2017 Permet
+ Data 2017-01-17
ExpoForumi "Bursa Shqiptare e Energjise", 31 janar 2017
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login
© 2007 - 2019 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara