English   |   Kontakt
 
 
 
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem."
Konfindustria ne bashkepunim me Bashkine Permet dhe Qendren e Mjedisit te Konfindustrise organizojne ExpoForumin e Pare Nderkombetar "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundes i per zhvillimin ekonomik te qendrueshem. Bashkepunimi qev eri, pushtet vendor dhe biznes si kusht per suksesin e projekteve te integruara te zhvillimit rajonal sipas standarteve te BE", 29/9/2017, Permet-Shqiperi.
Eventi eshte i pari ne llojin e tij ne Shqiperi, qe vlereson ruajtjen e mjedisit dhe te pasurise kulturore nga kendveshtrimi i venies se tyre n e sherbim te zhvillimit ekonomik, nepermjet ndertimit te projekteve te integruara shumesektoriale, bashkepunimit te institucioneve publike ne n ive l qendror dhe vendor si edhe pjesemarrjes te sektorit privat. Pjesemarres ne event do te jene bashkite te Rajonit te Basenit te Vjoses te Shqiperise dhe Greqise, qe do te paraqesin vlerat turistike, mjedisore dhe kult urore si dh e problematikat kryesore te zonave te tyre shoqeruar me projektet perkatese. Perfaqesues te pushtetit qendror do te paraqesin projektet komb etare te zhvillimit mjedisor, kulturor, urban, infrastrukturor, turistik, ekonomik, energjitik te parashikuara per Rajonin e Vjoses. Mundesite per projekte te partneritet privat-publik si nje expo me makineri, pajisje teknologjike per sisteme te perpunimit te mbetjeve, transportit, smart city, agroindustri, hoteleri, tu rizem, etj do te paraqiten nga perf aqesues te biznesit. Te ftuar do te jene dhe institucione financiare dhe agjenci donatore nderkombetare. Te pranishem do te jene perfaqes ues te botes akademike, universitare, medias dhe shoqerise civile.  
 

Nisma

+ Data 2018-01-05
Edicioni i 2-te i Expo-Forumit Nderkombetar te Burses Shqiptare te Energjise, 18 qershor Prishtine
[Me shume]
+ Data 2017-12-28
Panairi Nderkombetar i Prodhimit dhe Teknologjise bujqesore, Agroindustrise, Turizmit dhe Mjedisit. Tetor 2018 Lushnje
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2017-05-02
Konfindustria fton te gjitha bizneset qe kane problematika me garat publike ti paraqesin shqetesimet e tyre te arsyetuara prane saj.
+ Data 2017-04-27
ExpoForumi "Mbrojtja e vlerave Mjedisore&Kulturore te Rajonit te Basenit te Lumit Vjosa si mundesi per zhvillimin ekonomik te qendrueshem, 29/9/2017 Permet
+ Data 2017-01-17
ExpoForumi "Bursa Shqiptare e Energjise", 31 janar 2017
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne ide@konfindustria.al  
Login
© 2007 - 2019 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara